Home

Šíření zvuku ve volném prostoru

4. Pohlcování zvuku, šíření hluku ve volném a uzavřeném prostoru 4.1 Energetická bilance při dopadu zvukové vlny na překážku Při dopadu zvukové vlny na nějakou překážku (např. povrch stěny) se část zvukové vlny odrazí a část pohltí. Kromě toho může ještě část zvukové vlny projít do prostoru za stěnou V uzavřeném prostoru (v místnosti) dochází k odrazu akustické energie od stěn, stropu a podlahy zpět směrem ke zdroji. To má za následek zvýšení hladiny akustického tlaku v porovnání se stavem, který by vznikl ve volném prostoru. Významnou roli zde hraje pohltivost zvuku povrchů, které ohraničují uzavřený prostor Útlum hluku ve volném prostoru je dán jen zvětšující se vzdálenost Útlum přízemním efektem se uplatní při šíření zvuku nad terénem do výšky 30 až 60 m, kdy zvuk je zeslabován přirozenou pohltivostí terénu. Tento útlum není frekvenčně závislý a dosahuje hodnot až do 20 dB na 100 m Šíření zvukových vln není spojeno s přenosem látky, avšak vlněním se přenáší energie. Vzduchem se zvuk šíří jako podélné postupné vlnění. Jestliže se zvuk šíří po směru větru, láme se vlna směrem dolů (směrem k posluchačům na zemi) a intenzita zvuku se zvyšuje

 1. Šíření zvuku. Kde se zvuk šíří Zvuk se šíří ve všech látkách Zvuk se nešíří ve vakuu Zvuk se šíří vlněním, zvuková vlna postupně stlačuje a roztahuje vzduch. V plynech a kapalinách se šíří zvuk vlněním podélným. V pevných látkách se šíří zvuk vlněním podélným a příčným. Na čem závisí rychlost zvuku Teplotě - přímo (čím vyšší.
 2. Směr šíření vlnění určuje přímka, která vychází ze zdroje vlnění kolmo na vlnoplochu a nazývá se paprsek. V blízkosti bodového zdroje vlnění se vytvářejí kulové vlnoplochy. Ve větších vzdálenostech od zdroje je však zakřivení kulových vlnoploch tak malé, že můžeme jejich části nahradit vlnoplochami rovinnými
 3. Zvuk - vznik a jeho šíření - otázky •1. kde se setkáváme se zvukem? •2. Co to je zdroj zvuku •3. Jak vzniká zvuk •4. Jak dělíme zvuky •5. Co to je jednoduchý tón •6. Jak se šíří zvuk ve vzduchu •7. V jakých látkách se zvuk může šířit •8. Proč se nemůže zvuk šířit ve vakuu •9
 4. Oba vztahy mají jen určité hranice použitelnosti. Kromě toho rychlost zvuku ve vzduchu závisí i na teplotě. kde v t je velikost rychlosti zvuku při teplotě t, konstanta k = 0,6 m s -1 K -1 a v 0 = 331,6 m s -1 je rychlost zvuku ve vzduchu při teplotě 0 °C
 5. ŠÍŘenÍ zvuku ve volnÉm prostoru hodnoty zvuku kce venku podstatně snížit překážkami => protihluk clonami - je tím učinější, čím je vyšší a čím blíže je ke zvuku postavena aby se zamezilo narážení drobného ptactva do stěn z průhledných materiálů je nutné je opatřit siluetami dravých pták
 6. Rychlost šíření zvuku. Rychlost šíření zvukové vlny závisí na daném prostředí a také na okamžitých podmínkách, jakými jsou teplota, tlak a u vzduchu i vlhkost. U plynů platí, že pro adiabatický děj lze rychlost šíření vzduchu odvodit ze stavové rovnice plynu

Šíření zvuku ve volném prostoru - volné zvukové pole plné znění článku. Váš e-mail: E-mail příjemce: Poslat doporučení článku Poslat celý text článku: Váš vzkaz pro příjemce Podle zvuku i zkušený herec nebo hudebník okamžitě pozná, v jakém prostoru se ocitl, přestože přes zář reflektorů nevidí do hlediště. Důvodem je skutečnost, že zvuk vycházející ze zdroje zvuku se mnohonásobně odráží od stěn a předmětů v místnosti a více či méně rovnoměrně vyplní celý prostor Akustika, vznik a šíření zvuku, frekvenční analýza a syntéza, sluchový vjem zvukového signálu. Akustika je rozsáhlý vědní obor, zabývající se komplexně zvukem od jeho vzniku, přenosu prostorem až po vnímání lidskými smysly. Má celou řadu poddisciplín, např. Ve volném prostoru se zvuk šíří od zdroje všemi. Z definice intenzity zvuku jako energie, která projde jednotkovou plochou kolmou na směr šíření vlnění za jednotku času, vyplývá, že existuje jediný případ, kdy se intenzita zvuku se vzdáleností od zdroje zvuku nemění: pokud se zvuk šíří v podobě rovinných vlnoploch. Ty se ale prakticky ve volném prostoru nevyskytují. Šíření zvuku ve volném prostoru Obr. 10 Šíření zvukových vln ve vnějším prostředí Výpočet hladiny akustického tlaku ve venkovním prostředí vychází ze vztahu pro vnitřní prostředí

Šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru Volné prostory se vyznačují tím, že zde nedochází k odrazům zvukových vln. Odražené zvukové vlny přicházejí téměř vždy z jiných směrů, než se nachází zdroj zvuku. Jsou však i specifické případy odrazů kdy se zvuková vlna šíří ze směru zdroje zvuku (tat Vznik a šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru, jeho monitorování a snižování v životním a pracovním prostředí. Vznik vibrací, snímače a měřicí přístroje, vliv vibrací na člověka, metody snižování vibrací. Legislativa pro měření a hodnocení hluku a vibrací 11 ŠÍŘENÍ ZVUKU VE VOLNÉM PROSTORU - VOLNÉ ZVUKOVÉ POLE. Při šíření zvuku ve volném prostoru (ve volném zvukovém poli) se akustický výkon P [W] s rostoucí vzdáleností r [m] od zdroje (s výjimkou zdroje plošného) rozprostírá na stále větší plochu S [m 2]. Tím se snižuje intenzita I [W.m-2] opakování základních pojmů: počítání s hladinami, šíření zvuku ve volném a difúzním poli, zvuková pohltivost, vzduchová neprůzvučnost, kročejový zvuk. návrh pružného uložení strojního zařízení. výpočet šíření hluku z provozovny do venkovního prostoru

Šíření zvuku v uzavřeném prostoru - difúzní zvukové pole

Pro šíření zvuku je potřeba nějaké hmotné prostředí - zvuk je peridociké stlačování prostředí. V mězihvězdném prostoru je hmoty často příliš málo na to, aby mohlo dojít k takovémuto přenosu vzruchu. V mnoha oblastech ovšem existují oblaka plynu, mlhoviny apod., kde takovéto jevy nastávají Rychlost šíření zvuku, c=344 m/s Vznik zvuku Zvukem nazýváme všechny změny tlaku ve vzduchu, vodě a jiném prostředí, rozpoznatelné lidským sluchem. POKLES ZVUKU F Ve volném prostoru, kde nejsou žádné odrazy a překážky, klesá hladina zvuku s dvojnásobkem vzdálenosti o 6 dB - šíření v našem těle, - přímému přenosu vzduchem. V pravidelných prostorech ve tvaru kvádru lze z nejdelšího rozměru odvodit tzv. vlastní kmitočet prostoru při němž dochází ke stojatému vlnění. K tomu dochází při interferenci dvou stejných vlnění (dopadajícího a odraženého) a v prostoru se objeví tzv Provádíme měření doby dozvuku ve školních třídách, školních tělocvičnách a jídelnách, sálech a dalších veřejných prostorech. Při měření je zjišťována zvuková pohltivost prostoru - měřením doby dozvuku se zjišťuje akustická kvalita prostoru po stránce šíření a pohltivosti zvuku Šíření zvuku přes překážku Sound Spreading over Barrier Recenzent Doc. Ing. Richard Nový, CSc. Článek se zabývá ochranou proti hluku aplikací bariér v blízkosti zařízení techniky prostředí, která jsou instalována ve venkovním prostoru. Seznamuje s prakticky použitelnými výpočtovými postupy pro stanovení útlumu.

Ne vždy se nutně musí v uzavřeném prostoru vytvořit všechny uvedené typy akustických polí. Pokud je zdroj zvuku v blízkosti stěny, pak se u této stěny vytvoří blízké pole a hned za ním (pokud je prostor dostatečně veliký) se vytvoří pole volné. Ve volném poli dochází k rovnoměrnému šíření akustick Rychlost zvuku v ideálním plynu. V ideálním plynu pro rychlost zvuku platí vzorec = (+), kde je tlak plynu při teplotě 0 °C, příslušná hustota a teplotní rozpínavost pro daný plyn.. Historie měření rychlosti zvuku. První, kdo se pokusil změřit rychlost zvuku ve vzduchu, byl Marin Mersenne.Při pokusech s kanónem naměřil rychlost 428 m/s Šíření zvuku. Rychlost zvuku. přenos zvuku je možný jen v látkovém prostředí; pokud reproduktor umístíme do místa, ze kterého postupně odsáváme vzduch, slyšíme jak zvuk slábne až zanikne; rychlost zvuku ve vzduchu ( ) je 331,82 m.s-

Vztah pro útlum volného prostoru často vede k mylnému názoru, že útlum volného prostoru závisí na frekvenci elektromagnetické vlny. Výše uvedený výraz totiž ve skutečnosti kombinuje dva efekty: Zaprvé, rozptyl elektromagnetické energie ve volném prostoru, který je nepřímo úměrný druhé mocnině vzdálenosti Rychlost zvuku ve vzduchu je v = 340 m s . v prostoru - okamžitá výchylka bodu závisí nejen na čase, ale i na poloze bodu. y x Z M v - na volném konci KMITNA Nap ř. na strun ě m ůžeme vybudit r ůzné stojaté vlny p ři r ůzném upevn ění struny Nejspíše asi každý ví, že zvuk se šíří ve vzduchu rychlostí přibližně 343 m/s a také, že rychlost zvuku ve vzduchu je poněkud závislá na teplotě. Ve volném prostoru se zvukové vlny šíří přímočaře, dokud ovšem nenarazí na nějakou překážku Rychlost šíření světla ve volném prostoru je 3*10 8 m/s (300 tisíc km / s). Touto rychlostí se šíří také elektromagnetická vlna. Polarizace elektromagnetické vlny. Polarizací vlnění rozumíme orientaci vektoru intenzity elektrického pole vzhledem ke směru šíření Rychlost světla (nebo jiného elektromagnetického záření) ve vakuu (stručně též světelná rychlost bez nutnosti uvádět ještě ve vakuu) je definována jako fázová rychlost postupného elektromagnetického vlnění ve vakuu. V soustavách jednotek založených na metrickém systému (tedy i SI) má vzhledem k definici metru přesnou hodnotu 299 792 458 metrů za sekundu (1.

Hluková hlediska při provozu spalovacích zařízení: Zdroje

Hluk ve vzduchotechnice (II) - šíření hluku ve volném

Šíření zvuku: Vše, co slyšíme, nám k uším došlo vzduchem. Kdybychom z místnosti vyčerpali vzduch (vytvoření vakua), nic bychom neslyšeli. V kosmickém prostoru, kde není vzduch, zvuky neexistují. Zvuk se však nešíří pouze vzduchem ČSN ISO 9613-1 ČSN ISO 9613-1 Norma obsahuje ISO 9613-1:1993. ISO 9613 sestává z následujících částí, které mají společný obecný název Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru: Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře, Část 2: Obecná metoda výpočtu Tato rychlost se nachází typicky v rozmezí 200 - 1300 m/s (ve vzduchu je to kolem 330 m/s). Rychlost zvuku v kapalině (vodě) V kapalinách je rychlost zvuku závislá na její schopnosti odolávat stlačení a na hustotě. Čím vyšší hustota kapaliny, tím nižší je v ní většinou rychlost zvuku. Ve vodě má zvuk rychlost kolem. Rychlost zvuku ve vodě je mnohem vyšší než,ve vzduchu. V důsledku toho se šíří rychleji a je mnohem slyšitelnější. K tomu dochází z důvodu vysoké molekulární hustoty vodního prostředí. Je 800 krát hustší než vzduch a ocel. Z toho vyplývá, že šíření zvuku do značné míry závisí na médiu

Šíření hluku - do prostoru - do potrubí Šíření hluku do prostoru Ideální prostředí Útlum hluku ve volném prostoru je dán jen zvětšující se vzdáleností Reálné prostředí Útlum absorbcí - silně závislý na relativní vlhkosti vzduchu a frekvenci. Se stoupající frekvencí jsou útlumy vyšší a) Obecně platí, že rychlost zvuku ve vzduchu je v trubicích menší než rychlost zvuku ve volném prostoru. 1. Vypočítejte rychlost zvuku ve vzduchu podle vztahu m.s-1, kde t je teplota vzduchu, v němž se zvukové vlnění šíří 2 Výpočetní metody v prostorové akustice.Šíření zvuku ve volném prostoru, v uzavřeném prostoru. Výkon zdroje. Cvičení 3. Měření impulzní odezvy místnosti měřicím systémem EASERA. Fundamentals to perform acoustical measurements - Appendix to EASERA URL

rychlost šíření zvuku ve směru podélném a příčném. 2 Ultrazvuk, princip šíření ultrazvuku v pevných látkách 2.1 Vznik a druhy vlnění Vlněním se rozumí šíření vzruchu, jež založeno na různých fyzikálních podstatách. Vlněním se šíří zvuk, světlo nebo televizní signál Zvláštní pozornost je věnována zdrojům zvuku, jednotlivé kapitoly jsou doplněny příklady, na kterých je dokumentován výpočetní postup a vztah k platným legislativním opatřením na ochranu proti hluku a vibracím. Z obsahu : šíření akustických vln ve volném prostoru, šíření zvuku v ohraničeném prostoru, , šíření. L je vlnová délka ve vlnovodu, L 2 musí být kladné. Šíření ve vlnovodu je možné jen pro ty vlnové délky l ve volném prostoru, pro něž platí, že . Pro se vlnová délka L ve vlnovodu stává nekonečnou, šíření vlnovodem přestává. Tato vlnová délka se nazývá kritická a platí pro ni vzta Šíření hluku do prostoru Ideální prostředí - útlum hluku (ztráta hluku) ve volném prostoru je dán jen zvětšující se vzdáleností. Reálné prostředí - dochází k útlumu (ztrátám) hluku ještě vlivem absorpce ve vzduchu, vlivem mlhy, deště nebo větru atd prostoru. Pokud zdroj zvuku umístíme do reálného prostoru konečných rozměrů, dochází v některých směrech šíření k pohlcování zvuku nebo odrazům či ohybům zvukových vln a tvar pole se významně komplikuje (2). Zvukové vlny ve volném prostředí, kde nestojí v cestě žádné překážky se šíř

zvuku je rychlost zvuku v daném prostředí. Rychlost zvuku ve vzduchu je 331,82 m/s. V ka-palinách a pevných látkách je rychlost zvuku větší než ve vzduchu. Šíření zvuku je ovlivněno i překážkami, na které zvukové vlnění dopadá, a projevuje se odraz i ohyb zvukového vlnění. [1] Šíření zvuku je ovlivněno i. • Ve volném prostoru se bude zvuk šířit všemi směry. V uzavřeném prostoru bude docházet k odrazům zvuku a zvýší se úroveň hladiny zvuku. • Pokud jsou sirény umístěny na stěně v blízkosti stropu, bude se odrážet více zvuku. Totéž platí pro sirény, namontované na stropu blízko stěny Zabráníme tak dalšímu nevědomému šíření viru. Stáhněte si aplikaci eRouška, nebo byl s nakaženým ve vzdálenosti bližší než dva metry po dobu delší než 15 minut. Technicky nelze ověřit, zda osoby stály čelem k sobě a zda se nacházely v uzavřené místnosti či volném prostoru. 2m 15min 1 2 3 4

Konstrukce sluchátek k televizi. Běžně se setkáte se třemi typy TV sluchátek, dle provedení mušlí: . Otevřená sluchátka k TV - zvuk ze sluchátek proniká do okolí, netlumí okolní zvuky, výhodou je kvalitní zvuk, vhodná do klidných prostor, kde nevadí šíření zvuku do okolí; Polootevřená sluchátka k TV - zvuk propouští do okolí částečně, stejně jako. Sluchátka k televizi využijete ve chvílích, kdy nechcete rušit zvukem televize své okolí. vhodná do klidných prostor, kde nevadí šíření zvuku do okol Dosah signálu až 100 m ve volném prostoru, napájení 2× AAA akumulátor. Sennheiser RS 120 II bezdrátová sluchátka Hodnocení: 4,2 Miroslav Kučera, Ph.D. Přednáška je zaměřena na základní pojmy akustiky, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru, šíření zvuku přes překážky, zdroje zvuku - tepelná čerpadla, kotle, komíny, hořáky, oběhová čerpadla atd. Část přednášek bude věnována aktuálním hygienickým limi tům pro zdroje hluku v. Ve volném i uzavřeném prostoru je dominantní přímá vlna - postupující po přímce mezi místem, kde zvuk vzniká (zdrojem) a místem jeho příjmu (uchem či hlavou posluchače, membránou mikrofonu a pod.). Zvuková vlna (její čelo) dorazí k místu poslechu se zpožděním, daným rychlosti šíření zvuku

Jak to, že se zvuk ve volném prostoru lépe šíří po větru a

Šíření vlnění v prostoru Eduportál Techmani

 1. - ČSN ISO 9613-1 Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře - ČSN ISO 9613-2 Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 2: Obecná metoda výpočtu - ČSN ISO 1996 - 2 Akustika. Popis, měření a hodnocení hluku v prostředí
 2. Bateriový zvonek je možné umístit na jakékoli místo bez nutnosti instalace elektrického rozvodu, což zabezpečuje i snadnou přenositelnost zvonku. Přenos mezi tlačítkem a zvonkem je zabezpečen rádiovými vlnami na frekvenci 433,92MHz. Dosah závisí na místních podmínkách a je až 100m ve volném prostoru bez rušení
 3. ISO 9613-1 zavedena v ČSN ISO 9613-1 Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet útlumu zvuku ve vzduchu (01 1664) IEC 651 zavedena v ČSN IEC 651 Zvukoměry (idt EN 60651+A1) (35 6870) Vypracování normy Zpracovatel: JANEČEK a spol. Praha IČO 15100464, Ing. Pavel Janeček, CSc
 4. Šíření zvuku ve venkovním a v uzavřeném prostoru. Útlum zvuku vlivem clony. Pole přímých a odražených vln. Doba dozvuku a poloměr dozvuku. Konstrukce na pohlcování zvuku. Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost - vážená × stavební. Kročejový hluk. Vliv vedlejších cest při šíření zvuku konstrukcí
 5. Vlna ve volném prostoru - 3 - 2.1 Šíření rovinné vlny Pro řešení vlnových rovnic použijeme kartézskou souřadnou soustavu natočenou tak, aby osa z byla orientována do směru, v němž se vlna šíří, a aby vektor elektrické intenzity E ležel v ose x.Vektor E tedy bude mít jedinou nenulovou složku E
 6. Dobrovolníci ve svém volném čase dezinfikují nejrůznější místa ve veřejném prostoru, jako jsou tlačítka semaforů, parkovacích automatů nebo třeba bankomatů. Do projektu se zapojili Čističi Ústí, Severočeská vědecká knihovna a Dobrovolnické centrum
 7. Ve Švédsku ve stejném období posledních 14 dnů v přepočtu na 100 000 obyvatel jde o 346,7 nových případů infekce a jen 0,9 úmrtí. (Pro srovnání: v SRN bylo 276,2 případů covid-19 a 1,5 úmrtí; v Rakousku 753,3 covid-19 a 3,8 úmrtí

Zabraňte šíření bakterií a virů ve svém okolí a ve volném prostoru. Bakterie a viry (např. koronavirus způsobující onemocnění COVID-19) se velmi snadno šíří i vzduchem. Díky našim UV-C světlům můžete snadno sterilizovat vzduch ve vašem okolí Reálně dostupných 50 Hz ve volném prostoru (tedy ne u zdi) je pak s ohledem na velikost a cenu výtečný výsledek. Celkově má křivka jistý nádech sklonu od basů k výškám (tedy do příjemna), propady na 150, 400 i 2 800 Hz jsou poměrně úzké a budou zdůrazněné charakteristikou prostoru, jinak je křivka relativně. Tento deskriptor, který označujeme jako DL 2, udává strmost křivky šíření zvuku, vyjádřenou v dB. Jiný deskriptor, který označujeme DL f a jehož hodnotu také vyjadřujeme v dB, udává, jaká bude síla zvuku v určité vzdálenosti v porovnání se sílou zvuku ve stejné vzdálenosti ve volném zvukovém poli, tj., bez. Praha - Vláda od pátku ruší zákaz volného pohybu osob. Lidé se zároveň budou moci pohybovat ve volném prostoru ve skupinách deseti osob, a ne maximálně dvou, jak platilo dosud. Možné bude i cestování do zahraničí, což se týká i dovolených. Při návratu do vlasti se lidé budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní.

Úvod do akustiky: zvuk v životním a pracovním prostředí člověka, vnímání zvuku, základní veličiny, limity zvuku, zdroje zvuku, šíření zvuku ve volném a difúzním poli, šíření zvuku přes překážku, šíření ve zvukovodu, pohlcování zvuku, účelové pohlcovače, akustika konstrukcí, zvuková izolace.

Šíření zvuku Eduportál Techmani

Detail předmětu - Hluk a vibrace (197956) - VU

Detail předmětu - Stavební fyzika 2 (205685) - VUT v Brn

Rychlost zvuku - Wikipedi

 1. Mechanické vlnění, akustika - Fyzika - Maturitní otázk
 2. Útlum volného prostoru - Wikipedi
 3. Reprodukce zvuku a poslechový prostor (Stránka 1) - Teorie
 4. Rozdělení radiových vln a jejich šíření
 5. Rychlost světla - Wikipedi

Zvuk. :: Věda hro

 1. ČSN ISO 9613-1 www
 2. Proč je zvuk ve vodě rychlejší než ve vzduchu? - Blog iDNES
 3. Rychlost zvuku ve vodě - Hoboetc
 4. Kurz: A0M37ZV2 - Zvuková technika 2 - B18
 5. Hluk a chvění Odborná literatura a právnická literatura

Šíření elektromagnetických vln ve vlnovod

 1. 3. Lékařská Fakult
 2. Jihoeská univerzita v ýeských Budějovicích Zemědělská fakult
 3. Sluchátka k televizi Typ sluchátek: drátová MALL
 4. Sluchátka k televizi MALL
 5. Příprava teplé vody a hluk zdrojů tepla TOPI
 • Horečka z tepla u dětí.
 • Zimní stadion valašské meziříčí veřejné bruslení.
 • Fylitická břidlice.
 • Spolehlivost aut tuv 2019.
 • Joga pro děti praha 9.
 • Pomazanka z michanych vajicek.
 • Konvent plasy.
 • Country saloon dvůr králové.
 • Jimi hendrix purple haze.
 • Jablka tuchoraz.
 • Nejlepší nůž na světě.
 • Zlatohlávek na zahradě.
 • Platba falešnými bankovkami.
 • Mi 12.
 • Hotel letná praha.
 • Hd tapety na plochu.
 • Laboratorní sklo zlín.
 • Natur hair.
 • Frézování dřeva otáčky.
 • Řazení vlaků regiojet 1013.
 • Tunika pánská.
 • Jídlo po hiit.
 • Modelové kolejiště žďár nad sázavou.
 • Evona hradec králové.
 • Horní frézka bosch pof 1200 ae.
 • Pandion haliaetus.
 • Péřový polštář praní.
 • Media player classic čeština.
 • Anglicky za 3 dny.
 • Štola havíře.
 • Bungee workout praha 4.
 • Archiv fb messenger.
 • Skylink frekvence lnb.
 • Leicester city wiki.
 • Propiska pilot.
 • Půjčovna krojů cena.
 • Playstation network nefunguje.
 • Nokian wetproof 215/55 r17.
 • Hippie style.
 • Hlíva ustrična.
 • Kocka myvali.