Home

Románský sloh malířství

Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku v 10. -13.století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v zemích západní, jižní a střední Evropy.Na východě Evropy se v té době prosazoval byzantský sloh.Románský sloh se vyvíjel postupně, jeho počátky sahají až do období Západořímské říše a na její území Románské malířství v Čechách. S dochovanými románskými malbami se můžeme setkat u nás pouze v kostelích. Stejně jako pro celý románský sloh jsou typické biblické motivy ze Starého i Nového zákona a Ježíš v mandorle, tak je to mu i v Českých zemích Románský sloh Zařazení. rozšiřuje se ve středověku mezi 11. a 13. stoletím a zasahuje do stavitelství a výtvarného umění západní, střední a jižní Evropy vzniká na území bývalé západořímské říše předchůdce je antika a raněkřesťanšký sloh, nástupce gotika Obecně. název pochází z Řím=Rom Malířství se soustředilo, téměř výhradně na nástěnné malby. Náměty jsou náboženské. Nástěnné malby v románském slohu, mají výrazné obrysy a barevné plochy. Postavy na malbách, mají velikost podle hierarchie, tj. nedůležitější postava, je největší. Románský sloh u nás

Románský sloh - Wikipedi

 1. Románský sloh vznikl v 11. století v západní Evropě a postupně se rozšířil do jižní a střední Evropy, a to především v oblasti stavitelství a výtvarného umění. Východ Evropy byl tou dobou ovlivněn stylem byzantským. Do současnosti se z románského slohu dochovalo velké množství církevních staveb. Vedle kostelů a klášterů se stavěly i paláce, hrady.
 2. ROMÁNSKÝ SLOH. Vrcholný středověk (Wikipedie) Vedoucím druhem sakrální architektury byl kostel, který k sobě vázal i románské sochařství, malířství a umělecké řemeslo. Kamenickou výzdobu průčelí, portálů, ostění, sloupů a hlavic, bronzová vrata, nástěnné malby, malby na skle, liturgické knihy, mešní.
 3. ROMÁNSKÉ UMĚNÍ (11. stol. - pol. 13. stol.) = 1. celoevroý sloh 1000 - 1250 - zachvátil celou Evropu; snaží se navázat na římskou architekturu, ale je to spíše nápodob
 4. Románská kultura neboli románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku v 11. - 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy. Vznikal na přelomu 1. a 2. tisíciletí n.l., v Itálii. Navazuje na antickou kulturu
 5. Románský styl Byl první jednotný celoevroý umělecký směr středověku. Předcházel mu avšak sloh karolinský z 8.-9. století a sloh otonský z 10.-11. století. Vznikal na území dnešní Francie, Itálie a Německa, čerpal z umění antiky, Byzance

Románský sloh představuje umělecký sloh středověku, který v Evropě vládl od 11. do poloviny 13. století. Jeho vznik a rozmach souvisí s šířením křesťanství. Přišel v období, kdy po temných časech nastala relativní stabilita Malířství sloužilo především církvi (náboženská témata). Hodně se rozvíjí nástěnná malba - účelem bylo zpřístupnit Bibli chudým. Opět byly předepsány náměty, které měly být zobrazovány. Z jednotlivých proudů a vlivů spojených pod pojem Románský sloh časem vzejde sloh gotiky. Informace o článk Románský sloh v českém sochařství dozníval do konce 13. století na venkově (hlavy na konzolách, Police nad Metují), zatímco se od poloviny 13. století postupně prosazovala gotika. Malířstv

Umělci - Románský sloh

románský sloh, znaky románské architektury, bazilika, rotunda, klášter, světská stavba, románské sochařství, románské malířství Druh učebního materiálu Prezentac Románský sloh - umění v západních křesťanských zemích od počátku 11.století do poloviny 13.století kdy volně přešlo do gotiky - název odvozen od slova Roma - Řím - vznikl v Itálii a dál se šířil hlavně po západní Evropě (Španělsko, Francie) Malířství 19. století. STOLETÍ Románský sloh Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website Název: Románský sloh Téma: Románská kultura, 7. ročník ZŠ Autor: Mgr. Petr Ryšlavý Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: osvojení základních pojmů z architektury, malířství a sochařství v rámci daného tématu, pochopení souvislostí kulturních epoch (tj. románské umění - antika)

Dějiny umění - románský sloh

vývoje románského malířství dochází ve 12. století . Od 20. let 13. století dochází k postupné dezintegraci románských forem a nastupuje nový sloh rané gotiky (tzv. lámaný styl), který opouští romanizující rezidua - vzhledem k tomu, že románský sloh v německé architektuře přežívá až do 1. poloviny 13. století, měl možnost se rozvinout do všech důsledků a dokonale vypracovat všechny detaily . císařský dóm ve Špýru, řez, půdorys a pohled . císařský dóm ve Špýru, pohled z jihozápad Gotika navazuje na románský sloh a dopracovává jej do samostatného systému. Oproti svému předchůdci měla gotika lepší podmínky pro své šíření. Nová forma architektury se šířila po Evropě prostřednictvím mnichů. Důležitou roli hrál také vznik hutí, které sdružovali zedníky,tovaryše a umělce

Románský sloh vznikl v Evropě zhruba v 11. a ve 12. st.Souvisí s nerovnoměrným vývojem feudalismu jeho čas. vymezení i charakter se v různých zemích liší (Něm. - 1. v malířství konturová kresba - není stínování objemu) c) umělci nepracovali samostatně, ale s předloho Románský sloh navazoval na předrománské umění představovaného karolínskou a otonskou renesancí; karolínská renesance se odehrávala na dvoře Karla Velikého (falc v Cáchách, plán kláštera v St. Gallen) a otonská renesance měla centrum v Německu v 10. století a byla více zaměřena na Byzanc (kostel sv. Cyriaka v Gernrode) Románský styl je první univerzální umělecký směr středověku (11. - 13. století), jehož název je odvozen od města Řím (= Roma; inspirace stavbami tehdejšího římského impéria).Vznikl na území dnešní Itálie, odkud se dále šířil do Evropy

Univerzita Karlov Rokoko . je umělecký sloh, který představoval další vývoj baroka v letech 1735 až 1770/1790. Zatímco ve Francii má rokoko charakter samostatného slohu, následujícího po období výrazného klasicismu v prostředí střední Evropy, kde plynule navazuje na baroko je chápaní rokoka jako samostatného slohu sporné. Vhodnější je používat pro střední Evropu termín pozdní. romÁnskÝ sloh Ve středověku Evropou hýbaly dva umělecké směry - v 10. století se žačal šířit románský sloh a koncem 12. století ho pomalu začala nahrazovat gotika . Románský sloh se nejprve objevil v jižní a západní Evropě a k nám do střední Evropy se dostal až ve 12. století •Stavby byly stavěny po vzoru staveb, které vznikly na území bývalé říše římské v západní Evropě (Francie, Německo) • Navrhování staveb - zkušenosti, řemesla byla skoro zapomenuta, stavby byly předimenzovan

Románský sloh: referá

Archiv pro štítek: románský sloh. většina sochařských témat je převzata z malířství (jednoduché obrysy, redukované tvary) práce v rámci Sázavského kláštera, součást slovanské liturgie, navazuje na Velkomoravskou tradici;. Románské sochařství a malířství Evropa České země a Morava Románské sochařství: obecná charakteristika funkce šíření náboženských idejí vázáno na kostel a bohoslužbu znaky Antirealismus a transcendentální ráz nezájem o prostor a plastický tvar předepsaná kompoziční schémata tendence k plošnosti a linearismu záliba ve stylizaci Románské sochařství.

Románský sloh - Kultura

Románský sloh. Materiál byl vytvořen v rámci projektu Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3311 Autor: PaedDr. Dana Studničková ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí 140/7 První románské stavby . První románské stavby v Čechách a na Moravě byly většinou kostely Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku v 10. -13.století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v zemích západní, jižní a střední Evropy.Na východě Evropy se v té době prosazoval byzantský sloh.Vývoj slohu nebyl jednoduchý, vznikl na území bývalé Západořímské říše.. Románské umění bylo uměním v západních křesťanských. Ve středověku Evropou hýbaly dva umělecké směry - v 10. století se žačal šířit románský sloh a koncem 12. století ho pomalu začala nahrazovat gotika.Románský sloh se nejprve objevil v jižní a západní Evropě a k nám do střední Evropy se dostal až ve 12. století Románský sloh 11. - 13. Znaky: nezájem o prostor a plastický tvar téměř neexistovaly volné sochy Malířství nástěnné malby do vlhké omítky (fresky) knižní malba (iluminace) malba na skle Nástěnné malby a malba na skle byly součástí výzdoby církevních staveb. Oslavovaly křesťanskou víru a církev

Románský sloh :: Dějiny architektur

Románské umění Výtvarná výchov

 1. nejčastěji napodobují korintský sloh. V malířství byla hlavním odvětvím knižní malba. Nástěnná malba, prováděná technikou fresky, je v podstatě zvětšeninou malby knižní, nemá poslání zdobné, nýbrž opět zprostředkuje výklad Románský jednolodní kostel s plochostropou lod.
 2. Gotika plynule navazovala na románský sloh v druhé polovině 12. století a trvala až do 15. století, kdy volně přešla v renesanci.Vznikla ve Francii, odkud se postupně rozšířila do celé Evropy. Člověk se v té době ještě nacházel ve středověku, pod vlivem scholastické a mystické filozofie byl v zajetí víry a náboženství
 3. (srovnej románský sloh - ad triangulum ) • další důležitou kompozi ční formou byla horizontální kompozice , která dodávala obrazu harmonický klid. Horizontální kompozice. podrobnostmi se řadí k dobovému slohu florentského malířství 15

Románská kultura: referá

kdy se za čal zvolna prosazovat sloh gotický. Základy prvního kostela sázavského kláštera. CHÂTELET, Albert a Bernard Philippe GROSLIER. Sv ětové dějiny um ění: malířství, socha řství, architektura, u žité um ění. České vyd. 2., upr.,. Praha: Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2004, 784 s. ISBN 80-718-1936- Interiéry a malířství []. Románský sloh těží z interiéru maximum. Nejlepší je vyrvat vany, záchody a umyvadla a pokusit se je zpeněžit ve sběrnách nebo je prostě rozmlátit. Efektivita užívání je zřejmá: šetří se opět na opravách a případným prodejem se dokonce zvyšuje profit.Využít lze i vyrvání různé kabeláže a instalace všeho druhu, neboť se.

Románský sloh byl pro mne chvílemi dost těžký na pochopení a také mi připadal dost složitý. Ještě teď jsem nějaké věci nepochopila, ale jinak jsem to doufám zvládla. Jsem ráda, že jsem se dozvěděla zase něco nového a doufám, že to jen tak nezapomenu Použitá literatura Dějiny umění v obrysec Románský sloh. Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve 11. - 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy. Název tohoto uměleckého slohu je odvozen od slova Řím = Roma, protože je inspirován stavbami římského impéria Románský sloh. Románský sloh byl na vrcholu mezi lety 1075-1125, zejména ve Francii. Vznikl jako důsledek rozmachu klášterů v 10. století, kdy západní Evropa zažívala konečně po temných stoletích období stability. To se odrazilo ve specifické architektuře sakrálních budov. Po 600 letech spánku oživlo monumentální. Románský sloh. Rubriky > MALÍŘSTVÍ:-nástěnná malba (typický motiv Krista v mandorle), barevná okna, vitráže, knižní malba (Kodex Vyšehradský)-tvorba podřízena geometrii (bez ohledu na realitu)-modrá je nejvzácnější barva→používala se na svaté. Románský sloh lze rozdělit zhruba do čtyř následujících období: a) do poloviny 11. století b) polovina 11. století až letopočet 1100 c) rok 1100 až 1200 (v pol.12.stol. nastupuje gotika) d) 1200 až 1250 rotunda sv. Jiřího a Vojtěcha na Řípu, Roudnice nad Labem - mapy.c

Románský sloh ; Renesance; Secese Úvod » Rokoko. Rokoko je umělecký sloh, který představoval další vývoj baroka v letech 1735 až 1770/1790. Zatímco ve Francii má rokoko charakter samostatného slohu, následujícího po období výrazného klasicismu, v prostředí střední Evropy, kde plynule navazuje na baroko, je chápaní. Románský sloh se rozvíjel v 11. a 12. století, u nás až do 40. let 13. století. V té době se města předháněla ve výstavbě nových kostelů a propukla velká stavební aktivita. Hlavním aktérem se stala církev, která objednávala zejména kláštery. V menší míře pak feudálové stavěli hrady a městské paláce románský sloh . Vzniká na území bývalé západořímské říše. Evropa zahlcena křesťanstvím. Konec 11. - počátek 13. stol. Malířství Fresky a knižní malba - strnulost, podřízeny schematičnosti. Pevná lineární kresba. U nás Pozůstatky hradů. Kostelíky s pevnou věží obraného charakteru Dějiny umění Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor, text neprošel jazykovou ani redakční úpravou Románský sloh. Architektura: zdobené portály, rotundy, nelomený oblouk, kostely . Umění: malířství: fresky, nástěnné malby, výjevy z bible sochařství.

Výklad: Románská a gotická kultura Slohové práce Český

 1. Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku v 10.-13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v zemích západní, jižní a střední Evropy. Na východě Evropy se v té době prosazoval byzantský sloh. Románský sloh se vyvíjel postupně, jeho počátky sahají až do období Západořímské říše a na její území
 2. 1, Románský sloh Nejstarší stojící stavební památky v našich zemích se běžně označují společným názvem románské. Ozývá se v něm latinské jméno Říma - Roma, neboť toto umění vznikalo v zemích, které patřily k tehdy již zaniklému římskému impériu a kde stavitelství z kamene mělo staletou tradici
 3. Architektura, sochařství, malířství. Klíčová slova: Románský sloh, gotický sloh: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni
 4. Románský sloh Datuje se zhruba do 11. a 12. století, u nás až do 40 let 13. století. V roce 1000 lidé očekávali konec světa a poslední soud. Když nenastal, propukla v Evropě velká aktivita a města se předháněla ve výstavbě nových kostelů
 5. ované rukopisy - o Václavovi, kodex vyšehradský.
 6. Románský sloh. DUM číslo 2194. Nová Vznik románského slohu Literatura Hudba Architektura Malířství Klíčová slova: Románský sloh: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce
 7. Románský sloh malířství. Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku v 10.-13. Podrobnější informace naleznete v článku Románské malířství Románský sloh - umění v západních křesťanských zemích od počátku 11.století do poloviny 13.století kdy volně přešlo do gotiky Malířství 19.Středověk architektura, malířství, románský sloh.

Románský sloh (architektura a design) - Žena

Gotika – Wikipedie

Románské sochařství a malířství - Galakti

 1. Románský sloh. Románská architektura se u nás objevuje od 11. století. Vznikaly první kamenné stavby, převážně církevní. Uplatňuje se typ rotundy nebo baziliky. Rotundy jsou kruhového půdorysu, mohou být prosté, s apsidou nebo s věží. Bazilika je podélného půdorysu, je buď jednolodní nebo trojlodní
 2. - 12. století) Charakteristické pro románský sloh byly kamenné a cihlové stavby. Vznik v Římě.Používán hlavně ve střední a západní Evropě. Týká se architektury,dále sochařství a malířství Tématika - Hlavně náboženská tématika, dále také živočišná a rostlinná - Šiřitelem byla tedy církev,která na.
 3. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)
 4. Románský sloh Příspěvky. Románské malířství. 28. 11. 2011 Celý příspěvek | Rubrika: Románský sloh
 5. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo
 6. Jako románský sloh se označuje evroé umění v období od závěru 10. do 13. století. Projevuje se ve stavitelství, malířství, sochařství a dalších uměleckých řemeslech a jeho nedílnou součástí je také způsob života celé společnosti ve stylu komplexního křesťanství

romÁnskÝ sloh - znaky a umĚnÍ: koŘeny impresionismu: romÁnskÝ sloh v evropĚ: neoimpresionismus - pointilismus : romÁnskÝ sloh v ČeskÝch zemÍch: historizujÍcÍ slohy : umĚnÍ poČÁtku 20. stoletÍ : abstraktnÍ malÍŘstvÍ : umĚnÍ mezi vÁlkami : funkcionalismus : vÝtvarnÉ umĚnÍ 2. pol 20. stol : lidovÉm vÝtvarnÉ. románský sloh odkud přichází románský sloh? - vychází z antického umění (projevuje se především v sakrálních (církevních) stavbách) - v 11.-13.st. je rozvíjen v zemích západní, jižní a střední Evropy - základním stavebním materiálem je kámen a cihl ROM. SLOH . GOTIKA . RENESANCE . BAROKO . KLASICISMUS . ROMANTISMUS . IMPRESIONISMUS . FUNKCIONALISMUS . GOTIKA Zařazení. první náznaky v polovině 12.stol především ve Francii a setrvává vzápadní a střední Evropě do počátku 16. století předchůdce je románský sloh a nástupce renesance Charakteristika. název gotika je.

SG.BÉÉÉÉ 06-10 - Výtvarka - ROMÁNSKÉ SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTV

Románské malířství. 28. 11. 2011. Velké plochy zdí se nabízely jako možnost malířské výzdoby, rozvíjí se nástěnná malba. V pásech obrazů v lodích kostelů byly líčeny příběhy ze životů světců. Dalším typem malby je malba deskov. Gotické malířství zaujímá přibližně 13. a 14. století; nastupuje o něco později než architektura a v různých zemích nestejné. Ve střední Evropě například dlouho přežívá románský sloh a s prvními projevy gotiky se v českém malířství setkáváme až na počátku 14. století Do prvního dílu francouzského románského sochařství, které datujeme do roku 1020, patří nadpraží s rudimentárními skulpturami na kostele Saint-Genis-les-Fonts v Roussilonu. Od roku 1030, kdy byl postaven Gozelinim (věž v klášteře Saint-Benoît-sur-Loire), se zrychlil vývin románského sochařství

Románský sloh - Digitální učební materiály RV

Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve 11. - 13. se však také paláce, hrady, kláštery, špitály a obytné domy - dnes se z nich většinou nic nezanechalo. Malířství Fresky, z nichž se mnohé nezachovaly, byly v románských kostelech zcela běžné. Podobňě jako plastiky také malby pokrývaly všechna. Románský sloh vznikl v Evropě zhruba v 11. a ve 12. st.Souvisí s nerovnoměrným vývojem feudalismu à jeho čas. vymezení i charakter se v různých zemích liší (Něm. - 1. malířství . architektura. Hlavní druhy staveb: kostel a klášter (sakrální stavitelství), hrad, městský palác, měšťanský dům a kamenný most.

PPT - Románský sloh 11

EU OPVK DVK21/11 Románský sloh v Evropě EU OPVK DVK21/12 Románské sochařství EU OPVK DVK21/13 Románské malířství EU OPVK DVK21/14 Románská architektura EU OPVK DVK21/15 Románský sloh v Českých zemích EU OPVK DVK21/16 Románská architektura v Čechách EU OPVK DVK21/17. Dějiny studujeme proto, abychom rozuměli dobám minulým lépe, než ti, kdo v nich žili Komentáře . Transkript . Románský sloh Románský styl . Byl první jednotný celoevroý umělecký směr středověku. Předcházel mu avšak sloh karolinský z 8.-9. století a sloh otonský z 10.-11. století. Vznikal na území dnešní Francie, Itálie a Německa, čerpal z umění antiky, Byzance

a) románský sloh b) renesance c) secese d) baroko. 31. Typickým znakem románské architektury je mimo jiné. a) sgrafito b) lomený oblouk c) valená klenba d) obdélníkové okno. 32. Franská říše využila ve svých počátcích některých prvků římské státní správy. Říše byla rozdělena n Umění je tak velké, že vyplňuje celého člověka. Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze STŘEDOVĚKÁ LITERATURA- ÚVOD: ROMÁNSKÝ A GOTICKÝ SLOH Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kristina Hesová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802- ð ó, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. dobře čitelné, úsporné a rychlé při psaní

HISTORY of ART: Románský sloh

Gotika je umělecký sloh pomalu navazující na sloh románský. Začíná se projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další tři staletí. V českých zemích nastupuje i ustupuje gotika o něco později - gotika plynule navázala na románský sloh - gotické umění neslouží pouze církvi a feudálům, ale také měšťanstvu - střediskem kulturního a společenského života nejsou jen kláštery a kostely. Giotto di Bondone - první velká umělecká osobnost evroého malířství - fresky v kapli v Padově, obraz Madony s. Románský sloh vEvropě - 10.-13. st.- hlavně Francie, Německo, Itálie- malá, obloukovitá okna, těžkopádnost, masivnost- půlkruhová okna sdružená do trojice- jednota - dokonalé propojení architektury, sochařství a malířství- veliký vzor - římské umění (hl. po technické stránce)- záštita církve křesťanské, náboženské námět Kurz sestává z obrazových příkladů evroého malířství a sochařství. Na nich ukazuje nejtypičtější rysy jednotlivých slohů od antiky po baroko, vysvětluje jejich smysl ve vztahu k historickému kontextu a nabízí srovnání mezi nimi

2) TÉMATICKÝ SLED: ARCHITEKTURA, SOCHAŘSTVÍ, MALÍŘSTVÍ, UŽITÉ UMĚNÍ ( umělecké řemeslo - šperky, zbraně, keramika, móda, apod.). NA ZAČÁTEK SLEDOVANÉHO OBDOBÍ UVÉST HLAVNÍ ZNAKY A RYSY UMĚLECKÉHO SLOHU ČI SMĚRU, NEZAPOMENOUT NA DATACI Druhy gotické architektury. Hlaví druhy gotické architektury byly v podstatě stejné jako v době románské: kostel a klášter ve stavitelství sakrálním. hrad, tvrz, městský palác nebo dům ve stavitelství světském. Když gotika začala s výstavbou nových měst, rozvinul se gotický urbanismus (plánované budování měst podle stanovených zásad) a rozmnožily se druhy a. Románský sloh byl na vrcholu mezi lety 1075 - 1125, zejména ve Francii. Vznikl jako důsledek rozmachu klášterů v 10. století, kdy západní Evropa zažívala konečně po temných stoletích období stability. To se odrazilo ve specifické architektuře sakrálních budov Období velkých slohů Sloh a jeho vývojové etapy, románský sloh v Evropě a na našem území (Malířství, sochařství, alternativní projevy) 23. Epocha modernismu a postmodernismu České umění po 2.svět.válce, umění a k. Románský styl. Byl první jednotný celoevroý umělecký směr středověku. Předcházel mu avšak sloh karolinský z 8.-9. století a sloh otonský z 10.-11. století. Vznikal na území dnešní Francie, Itálie a Německa, čerpal z umění antiky, Byzance

, gotica - 1. historie, umění slohové období vrcholného a pozdního středověku 13. - 15. stol. v Evropě, které v umění vystřídalo sloh románský. (Původně hanlivý název odvozovali italští humanisté mylně od germánského kmene Gótů.).Gotika se objevila kolem pol. 12. stol. ve střední Francii (území Île-de-France), odkud se šířila do ostatních zemí, kde. Románské umění Obecná charakteristika Architektura a její znaky Románské umění - časové a místní vymezení západní Evropa v období 11. a 12. století různé časové vymezení románského slohu v jednotlivých evroých zemích Francie, Německo, české země pojem románský sloh vznikl v poslední třetině 19. století nahradil starší používaný název. navazuje na románský sloh. Deskové malířství. Sv. Jeroným od Mistra Theodorika (1370) Roudnická madona (1380) Knižní iluminace. Dalimilova kronika, fragment latinského překladu podle první redakce, pergamen z roku 1330 - 1340. Foto: Michal Maňas. Knižní iluminace umění vrcholného středověku v architektuře, sochařství, malířství, památky v Evropě a českých zemích románský sloh; gotika; se seznámí s uměleckořemeslnými výrobky (nábytkem, technikou jejich zhotovení) provede rozbor vlastního uměleckého díla z hlediska jeho funkčního zařazení, zejména vztahu formy a obsah Malířství. V období gotiky malířství ještě nebylo vnímáno jako umělecká činnost, ale jako pouhé řemeslo. Zde se pak k tomu opět ještě připojují nedostatky, spojené se zákazem studia lidského těla. Existuje skoro jediná, náboženská tematika, líčící neustále opakované biblické události

4.Řecká architektura, sochařství a malířství; 5. Etruskové, Římská architektura a Římské sochařství a malířství; 6. Byzanc, Karolínská a Otónská renesance a Krétská antika; 7. Románský sloh v Evropě; 8. Románský sloh v Čechách; 9. Gotika v Evropě - architektura, malířství a sochařství; 10. Gotika v. Po románském umění přišla v roce 2018 řada na sloh gotick Její pestrá a bohatá škála je významným kamenem v mozaice evroého stavitelství, sochařství, malířství a uměleckého řemesla, Platinová sběratelská medaile - Románský sloh stand

Indiáni, příroda a výtvarné uměníPPT - Románský sloh PowerPoint Presentation - ID:5314019malířství | Výtvarná výchova
 • Prodám větrný rukáv.
 • Mason gamble.
 • Ms v silniční cyklistice 2019.
 • Citace.
 • Jak zlepšit rychlost sprintu.
 • Html css javascript form.
 • Mass effect andromeda cz wiki.
 • Cigareta účinky.
 • Topný panel na strop.
 • Nadzemní laminátové bazény.
 • Roxy kabát.
 • Pouťové koláčky.
 • Bambule transformers.
 • Elektromotorka.
 • Kuřecí směs s mraženou zeleninou.
 • Symboly na mobilu.
 • Vinylové desky na zeď.
 • Thranduil povídky.
 • Minule zivoty test zdarma.
 • Vocaloid wiki.
 • Kaufmannova protikvasinková dieta.
 • Nemoci tenkého střeva příznaky.
 • Kosmetické lehátko.
 • Kudrna mallorca.
 • Oblečení na výstavu psů.
 • Baumax sprchový kout.
 • Kynologická vesta bazar.
 • Ariston velis.
 • Origami návody česky.
 • Mapa prahy části.
 • Jak odstranit virus z mobilu.
 • Evona hradec králové.
 • Snížení daně z nabytí nemovitosti.
 • Výpočet narození dítěte.
 • Jak dlouho vařit koleno v papiňáku.
 • Ribes uva crispa.
 • Windows 2016 editions comparison.
 • Jak označit tabulku word.
 • Botanická zahrada liberec otevírací hodiny.
 • Chovatelská stanice pitbull.
 • Příušnice slovensky.