Home

Apokryf o jidášovi

Apokryf o Jidášovi, jedna z nejstarších literárních památek složených v českém jazyce; je součástí cyklu duchovní epiky, který zpracovával témata související s Kristovým životem a učením, např. legendy O umučení Páně, O apoštolích, O Panně Marii, O seslání sv.Ducha, O Jakubu Menším, O papeži Silvestrovi a O Pilátovi Sémantizace formy ve staročeském Apokryfu o Jidášovi. [Semantization of form in Old Czech Apokryf o Jidášovi (The Apocrypha on Judas).] Česká literatura. Roč. 49, č. 1 (2001), s. 14-26. ISSN 0009-0468 Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905 Klíčová slova: czech literature Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audioviz Jedna z legend, která se zachovala, je Apokryf o Jidášovi. Ve druhé polovině 14. století byla Legenda aurea přeložena do češtiny pod názvem Pasionál. Čeština. Kunhutina modlitba - česká modlitba nalezená v breviáři dcery Přemysla Otakara II., abatyše svatojiřského kláštera Kunhuty

nejhodnotnější legendou je apokryf o Jidášovi. jde o životní příběh jednoho z apoštolů, který byl pohozen svou vlastní matkou, protože měla špatný sen o osudu jejího syna. ujala se ho královna na ostrově Iškariot Apokryf o Jidášovi- nekanonizované evangelium, matka vhodí malého Jidáše do vody, protože měla sen, že se její syn stane zhoubou pro lid - Jidáš se po strastiplné cestě životem ocitá v Jeruzalémě, kde je přijat mezi Kristovi učedníky - ale zradí ho za 30 zlatých a nakonec se z výčitek svědomí oběsí na olš

Apokryf o Jidášovi - zábavná funkce, zázračně prvky APOKRYF = text, který nebyl zařazen do Bible, nepravý, podvržený spis, neuznávaný Církví lyrika: - duchovní - tvoří ji hlavně písně a modlitby Modlitba Kunhutina Spor duše s tělem - tělo hříšné, duše čistá - milostné písně s přírodními motiv vznikají i legendy mající vzor v cizích legendách, ale jsou přiblíženy čs. prostředí; (Apokryf o Jidášovi, Legenda o sv. Jiřím) obliba německé kultury u vysoké šlechty a dvora stojí za německou literaturou; zvlášť oblíben byl i Václav II., který sám též i literárně tvoři 1.část: Duchovní jazyk- latina (Kunhutina modlidba, Apokryf o Jidášovi) 2.část: Vyšší šlechta- němčina 3.část: Obyčejní lidé- staroslověnština. Dalimilova kronika: Veršovaná, psaná čeky Názem po objeviteli Předlohou byla Kosmova kronika Popisuje dějiny od příchodu praotce Čecha až po nástup Jana Lucemburskéh Apokryf je biblický text, který není církvi uznaný za pravý, podvržený, nepravý spis. Např. Apokryf o Jidášovi, Čapkova Kniha apokryfů. 6 Kdo udělil odpovědi palec? kropitko, led, anonym, oo, 1popelka1, rynek878 před 3746 dny. 0 Nominace Nahlásit: Další odpověd

Apokryf o Jidášovi - leporelo

apokryf o Jidášovi, jinak tzv. Legenda o Jidášovi). Za nejvýznamnější díla tohoto období jsou považovány první dvě česky psané památky světské epiky - Alexandreida (viz DUM III/2- J1/2.1/Šv) a Kronika tak řečeného Dalimila. (Literatura I, Výklad, Scientia 2003 Duchovní epika je zastoupena legendami - Apokryf o Jidášovi, Alexandreis - hlavní dílo světské epiky, jedná se o rozsáhlou epickou výpravnou báseň. Vznikla na přelomu 13.-14.stol., je věnována Alexandru Makedonskému. Autorovi byla předlohou latinská Alexandreida - především politické texty proti cizincům => odpor k cizákům se projevuje v pověsti o knížeti Oldřichovi a Boženě - spíše oráč bude dobrým knížetem, než Němec bude věrný Čechům APOKRYF O JIDÁŠOVI = příběh o Jidášovi - apokryf = podvržený text, který Bible neuznává 4. LITERATURA DOBY KARLOV Apokryf o Jidášovi. Jako dítě vhozen do moře v košíku, matka měla sen, že se stane hrozbou lidského rodu. Jidáš se dramaticky dostane do Jeruzaléma, Kristem je přijat mezi apoštoly, zradí ho za 30 stříbrných, oběsí se na Olši. apokryf - utajovaný spis, nezařazený do kánon Apokryf o Jidášovi viz Legenda o Jidášovi Apokryf o Pilátovi viz Legenda o Pilátovi Apollonius (Apollon) 1526 Apophthegmata patrum 1865 Asenech (Aseneth) 1526, 1855, 1879 Ave, maris stella 1946 Barlaam a Josafat 618,619,769 Batrachomyomachia (Válka žab a myší) 231,646 Beatus Cyrillus 1929,193

b)duchovní epika: Apokryf o Jidášovi - dodatek k bibli legendy c)ústní lidová slovesnost: Kudy jsem já chodila (milostná pís.) Hlavní dílo světské epiky je Alexandreida.Je prostoupena českým duchem a odráží dobové názory i poměry, zejména život přemyslovských panovníků a šlechty Apokryf o Jidášovi, Spor duše s tělem) vztahuje znalec starší české literatury ke konkrétním dílům vzniklým v 19. a 20.století (Erben, Neruda, Halas, Vančura). Cílem je analyzovat jednotu celého vývojového procesu české literatury. Studie zkoumají jednotu a návaznost vývoje české literatury prostřednictvím analýzy. Text věnovaný staročeské veršované legendě o Jidášovi (vzniklé krátce po roce 1306) stojí v čele a stať o prvním dílu Vančurových Obrazů z dějin národa českého (1939) soubor uzavírá. Lehár kompozicí svazku naznačuje specifickou kontinuitu českých literárních dějin, od jejich počátků v literární tradici.

zjevených Bohem) Apokryf o Jidášovi - Evangelium - část Nového zákona obsahující zvěst o příchodu Spasitele - Aramejština - původně jazyk malých aramejských kmenů - později oficiální jazyk perské říše. Jazyk Židů v době Kristova život Předmluva k evangeliáři | Proglas | První staroslověnska legenda o sv. Václavu | Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu. Latinská literatura. Crescente fide | Kosmova Kronika česká. Nejstarší česká lyrika. Ostrovská píseň, Kunhutina modlitba. Nejstarší česká epika. Alexandreida | Apokryf o Jidášovi | Dalimilova kronik Apokryf o Jidášovi, cca 1306, velmi vyspělé a promyšlené (i pravopis) mladší legendy 30. léta 14. století: o sv. Alexiovi, o Ježíšově dětství, o svatém Jiř

1.část: Duchovní jazyk- latina (Kunhutina modlidba, Apokryf o Jidášovi) 2.část: Vyšší šlechta- němčina 3.část: Obyčejní lidé- staroslověnština Dalimilova kronika: Veršovaná, psaná čeky Názem po objeviteli Předlohou byla Kosmova kronika Popisuje dějiny od příchodu praotce Čecha až po nástup Jana Lucemburskéh LEGENDA O JIDÁŠOVI. apokryf ( = motivy známé z Bible ) motivy z antické literatury. Jidáš - oidipovský komplex. nebyla kanonizována . III.SVĚTSKÁ EPIKA: ALEXANDREIDA. př. 1300. o Alexandru Makedonském ( 4.st.př.n.l. ) dětství, původ, vliv jeho učitele Aristotela,který mu radí jak se má chovat správný vladař. zachycena.

Počátky české literatury - Wikipedi

+ Zjevení Janovo; Apokalypsa - spis o konci světa a posledním soudu. Pojmy k zapamatování: kánon - soubor knih přijatých církví, chápou se jako zjevené Bohem apokryfy - řada textů biblického charakteru, nebyly církevními autoritami zařazeny mezi kánon. např. Nikodémovo evangelium, Apokryf o Jidášovi. evangelium. pokraþování linie vypráv ní o Jidášovi. V jedné rovin se staršími příb hy tvoří jakýsi nový apokryf. V analýze románu se místy objevují srovnání s ran křesťanskými apokryfy, v nichž nalézáme shodné nebo podobné motivy. Tato práce se nebude zabýva Apokryf o Jidášovi Rodí se i světská epika, ale i zde je vidět vliv křesťanství. Příkladem světské epiky jsou Alexandria - rytířský epos na přelomu 13. a 14. stol. vypráví o A. Makedonském, ale jádrem hrdinské činy prokládané histor. událostmi jednotlivých zemí Apokryf o Jidášovi - matka ho pošle po řece v koši, protože je předurčeno, že zradí lidstvo, končí zaprodáním Ježíše Spor duše s tělem - pře se to hmotné s nehmotným, kdo je zodpovědný za to, jak se chováme 5) Počátky dramatické tvorby, světské drama-náboženské drama - hrálo se asi od 12.stol

Učení s chalupou 1 - literatura - 1

Pojednává o Kristově vtělení a vykoupení lidstva; Kunhutina modlitba. Spor duše s tělem. Duchovní epika: Apokryf o Jidášovi. Zlaté legendy. Světská epika: Alexandreida. Veršovaný epos z 13.-14. století; Autorem pravděpodobně vyšší šlechtic; Námětem Alexandr Veliký; Český autor měl literární předlohy (Chatillon. apokryf (xxx.xxx.157.199) reagovat 16.07.2010 15:18:10: Jidášovi nebo o Janu Křtiteli, žádný příběh o zrození, učení nebo o povolámí apoštolů Ježíšem, žádnou zmínku o svatých místech nebo o místech, která se týkají Ježíšovy životní dráhy, dokonce ani o kopci Kalvárie nebo o prázdné hrobce.. Komentáře . Transkript . antologie_komple

Apokryf o Jidášovi (epika) Světská tvorba - lyrika - lidové milostné písně Dřěvo sě listem odievá (středověká milostná báseň) Stratilať jsem milého (píseň zpívána při tanci, škádlivá) Přečkám všechny přísné stráže - epika Alexandreida (veršovaný epos) - o Alexandru Velikém - zobrazena jako ideální. Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti IC

1. Bible jako základ slovesné kultury středověku, počátky ..

Apokryf o úsilí člověka, který se chce před světem zbavit zodpovědnosti za svůj čin, avšak nemůže uniknout vlastnímu svědomí (1991). Hrají: L. Munzar, O. Vetchý, J. Zahajský, A. Švehlík, J. Hanzlík, J. Šťastný a další. O jeho poslední knize, o Jidášovi a Ježíšovi, o Izraeli, o morálce a fanatismu, o. º Apokryf o Jidášovi nemluvně Jidáš byl v košíku poslán po vodě do jiných krajin - doplul k ostrovu Iškariot, kde ho vyzvedla královna a vychovala ho. V dospělosti mu oznámila, že není jejím synem a on tak zabije královnina prvorozeného syna Apokryf o Jidášovi (příběh Jidáše, jenž je jako novorozeně vhozen do moře v košíku. Kristem je přijat mezi apoštoly a nakonec ho zradí) Spor duše s tělem (přibližuje hádku těla a duše, kdo může za hříchy, které tělo napáchalo) Gotická a husitská literatura

chanson de geste - písně o činech, veršovaná díla, sdružovaná do velkých cyklů, např. o Karlu Velikém rytířská epika - 12. stol., proměna společnosti, pronikání byzantské vzdělanosti, křesťanství již pevně uchyceno ve všech oblastech - hrdina jemnější - dvořan, rytíř - vztah k ženě - služba. Kudlo, takže by maturita byla ok, kdyby prověřovala znalosti literatury až od 9. století (celý starověk a antika jsou mimo, nejsou česky, naše smůla, že jsme v době H O Jidášovi - apokryf . II. TVORBA SVĚTSKÁ- skladby na nenáboženská témata . a) lyrika ® milostné písně Kudy sem já chodila b) epika ® epos = rozsáhlá výpravná báseň Alexandreis - epos- konec 13. stol.- o Alexandru Velikém ® oslavuje makedonského krále = ideální středověký panovní Kategorie: Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka o středověké literatuře mimo Evropu i v Evropě se zaměřením na českou literaturu této doby.Předchozí maturitní otázku naleznete zde Starověké písemnictví - maturitní otázka 1/15, následující Literatura doby husitské - maturitní otázka 3/15

Nejstarší literární památky na našem území, CJ - Český

Informace k platbě Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena ‐ APOKALYPSA - o konci světa, posledního soudu, vize do budoucna APOKRYFY - soubor knih přijatých církví, chápané jako inspirované bohem; tzv utajené spisy ‐ mezi apokryfy patří: NIKODÉMOVO EVANGELIUM (základ pro vznik pověsti o sv. Grálu), Apokryf o Jidášovi Tentokrát vám nabízíme apokryf o tom, co se mohlo stát, než si Pilát umyl ruce nad smrtí Ježíše. Podle scénáře Zdeňka Bláhy, jenž našel inspiraci v románu M. Bulgakova Mistr a Markétka, v Daňkově režii a špičkovém hereckém obsazení - v čele s fascinujícím Luďkem Munzarem či Ondřejem Vetchým apokryf, který se i přes veškerou snahu vědců nepodařilo obnovit celý. Zrekonstruovány byly čtyři pětiny evangelia. Papyrusový kodex byl nalezen v 70. letech minulého století ve středním Egyptě v lokalitě al-Minjá. Sepsán byl v koptském (staroegyptském) dialektu ve 3. nebo 4. století (většinou se uvádí rozmezí let. Starověké písemnictví - mimoevroé lit. Starověké písemnictví - mimoevroé lit. #01 Mezopotámie písmo ‐ klínové (rozluštil B. Hrozný), G. F. Grotefend ‐ akkadština H. C. Rawlinson období sumersko - akkadské: ‐ nejstarší literární památky jsou psány sumersky ‐ texty jsou tradovány ústně nebo vytlačovány do hliněných tabulek ‐ velká část.

Vánoční krimi apokryf (napsal Michal Kitta, 2014) Postavy a obsazení: lékař Ariel Persil. Persil: Nakukal jsem Jidášovi, že se Ježíš vůbec nenarodil o Vánocích, a on, zhrzený, ho vydal velekněžím! Předpokládám, že právě teď je můj úkol již splněn 350 Přemohl Ježíš smrti moc. 1. čtení: Sk 1:1-5 První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o. Apokryf o úsilí člověka, který se chce před světem zbavit zodpovědnosti za svůj čin, avšak nemůže uniknout vlastnímu svědomí. Scénář Z. Bláha. Kamera A. Nožička. O jeho poslední knize, o Jidášovi a Ježíšovi, o Izraeli, o morálce a fanatismu, o Blízkém východ

Rozluštění dvou egyptských textů, sepsaných v koptském jazyce před téměř 1200 lety, vyprávějí poněkud jiný příběh o posledních dnech Ježíše Krista. Poslední večeři neměl s apoštoly, ale Pilátem Pontským, který je zde vylíčen v poněkud jiném světle než v Bibli. Zatčen nebyl Ježíš na Zelený čvrtek, nýbrž už v úterý O DÍLE: autorův životní román, pracoval na něm dlouho (dokončen až v roce 1940, publikován v polovině 60. let) dílo spadá do magického realismu; dvě dějové linie: Moskva okolo roku 1930 a Jeruzalém 30 n.l. celá řada žánrů: apokryf, historický román, filozofický a fantaskní román, horo

ČESKÁ STŘEDOVĚKÁ LITERATURA - webzdarm

 1. L. Písařík 10.11.2020 9:10. Ježíš taky radil Jidášovi, aby šel a vykonal, co vykonat má. Byl proto Jidáš padouch, nebo ten kdo se zasloužil o křesťanství, protože učení, které je podloženo mučedníky je daleko poutavější než jiné bez mučedníků
 2. apokryf O JIDÁŠOVI . ˇˇ světská epika: ALEXANDREIS . DALIMILOVA KRONIKA . ˇˇ legendy: O SV. KATEŘINĚ . O SV. PROKOPOVI . ˇˇ milostná lyrika (dvorská, městská): ZÁVIŠOVA PÍSEŇ. SLOVCE M . ANDĚLIKU ROZKOCHANY . STRATILAŤ JSEM MILÉHO . DŘĚVO SE LISTEM ODIEVÁ . ˇˇ žákovská poezie a satira: PÍSEŇ VESELÉ CHUDINY.
 3. Apokryf o Jidášovi (oběsil se na olši), Apokryf o Josefu z Arimatie (do kalichu použitém při poslední večeři zachytil Kristovu krev). Stručné obsahy některých příběhů: Příběh Adama a Evy Bůh stvořil nejprve Adama (hebrejské slovo Adam znamená člověk ), a aby nebyl sám, z jeho žebra dal vzniknout Evě
 4. Dalimila, Apokryf o Jidášovi, ale i hymnus Svatý Václave (částečně snad staršího původu), či Ostrovskou píseň a skladbu Vítaj králi všemohúcí. Český jazyk zde sehrává roli vyzrálého media, přičemž zachycuje také jevy z oblasti městské kultury, když jsou pražské a kutnohorské patricijské rody označovány.
 5. legendární tvorba, jejíž první česky psaný cyklus veršovaných skladeb o Jidášovi, o Pilátovi, sv. Alexandrovy, o mládí Panny Marie aj. Pochází z rozhraní 13.a 14.století, se už nespokojuje s prostým líčením života světců; soudobé legendy kupí často zázrak za zázrak, krvavé mučednické výjevy se střídají se.
 6. iscence ze staročeské poezie ; Nerudova Balada o duši Karla Borovského a její lidová předloha ; Hyperbaton v Sládkových Básních ; Metafora jako princip Halasovy.

1. Počátky čekého písemnictví do 14. Století - Český jazyk ..

 1. -O Jidášovi - legenda (apokryf) světská-Alexandreida-doba vzniku: z poč.14.stol.-jazyk: český-autor: neznámý-forma: osmislabičný verš - celkem 9 000 veršů-charakter: oslava rytířských ctností vzor feudálního panovníka (snad Přemysl Otakar II.) exotické téma je zčešťováno (někteří hrdinové mají česká jména
 2. Literární památky:ProglasŽivot svatého VáclavaLatinská literatura v Čechách:legendy: Svatý VáclavSvatá LudmilaSvatý Prokopkronika: Kosmova kronika ČeskáČeská literatura:písně: Hospodine pomiluj nySvatý VáclaveNejstarší dochované České skladby:duch.lyrika: Ostrovská píseňKunhutina modlidbaSpor duše s tělemduch.epika: Apokryf o Jidášoviústní lid.slovesnost.
 3. O cestě tudy vedoucí je zmínka v 2 Král 24, 5; Jer 48, 19. Dnes se zaň po­ kládá Ch. Arair se zbytky staré pevnosti, čnící do údolí Arnonu na pravé straně. šk Asa, třetí král judsky po rozdělení říše. O něm jedná 3 Král 15, 10— 13; 2 Par 14, 2—5. Dvacetiletý nastoupil na trůn a pa­ noval 41 roků (913—873). í
 4. Zájem médií o apokryf podnítil zřejmě i úspěch románu Dana Browna Šifra mistra Leonarda, který se už dlouhou dobu objevuje na prvních místech přehledů o nejprodávanějších knihách a jehož filmová podoba se objevila i na plátnech kin. Děj tohoto románu byl inspirován jinými gnostickými apokryfními evangelii.
 5. Legenda o Jidášovi (Apokryf o Jidášovi) Toto dílo není dochováno celé, podle narážky na vymření panujícího rodu jej lze datovat do roku V rytířské epice bývá ústřední postavou soudobý rytíř, ochránce žen a chudých. Uvedením postavy rytíře do duchovní epiky se tvorba začíná přibližovat soudobému životu

co jsou to apokryfy? Odpovědi

 1. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon
 2. Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Život Ježíše Krista Ricciotti Giuseppe, 1948, Author: Libri Nostri, Length: 359 pages, Published: 2015-06-2
 3. Mluvit o člověku z biblického hlediska znamená hovořit o jeho velkých možnostech, o jeho tvůrčí schopnosti propůjčené od Boha - a právě tak o strašlivé, propastné bezmocnosti. Člověk je bytost nadmíru ambivalentní - má úžasné možnosti konat dobro, a zároveň je schopen vrhat se do nejhorších propastí zla
 4. lQapGen Apokryf knihy Genesis z 1. kumránské jeskyně 1QH Chvalozpěvy (Hadajót) 1QM Válečný řád (Válka synů světla proti synům tmy) lQp Hab Pešer k Habakukovi 1QS Řád jednoty lQSa Řád obce (Doplněk A k 1QS) 4Q 4. kumránská jeskyně Spec. leg. Filón, O zvláštních zákonech (lat. De specialibus legibus) Test. Levi.
 5. Nejstarší literární památky. obecná Charakteristika. spjaty se vznikem a vývojem písma. vznikající v Sumeru, Egyptě, Palestině, Indii, základním východiskem je mytologi

Poeátky eeské literatury - MATURITA

 1. O posledním času se Nové zjevení jasně a jednoznačně zmiňuje a výslovně se v něm zdůrazňuje, že existují milióny lidí, kteří by měli být přivedení k pravým dveřím vedoucím ke Světlu (Pr 132). Mluví se o potřebné horlivosti dělníků k večeru (k šíření Zjevení) (Pr 66)
 2. O tom, že studium formy nemůže být izolováno od studia sdělovaného obsahu, přesvědčuje nás už samo preferováni určitých forem určitými obsahy. To znamená, že určité formy jsou pociťovány pro vyjádření určitých obsahů jako optimální. Právě proto je nutno u každé formy uvážit, k jakému obsahu se normálně.
 3. Často slyším a čtu nářky o opaku v médiích. Naposledy se vyjádřil jeden z příkladných expertů pro boj s korupcí a odchází působit prý na klíčové místo do soukromé firmy s akciemi údajně na doručitele. Koukám na přenos z právnické fakulty University Karlovy, kde dovedou nejvlivnějšího pražského právníka z hotelového číšníka, poslouchám cizí.
 4. Rozvoj staroslověnské literatury ve 14
 5. Apokryf - Češtinaveslovníku
 6. Lekce 1 - Starověké literatury a náboženstv

Staročeská literatura - Literatura - Referáty Odmaturu

Jan Lehár: Studie o sémantizaci formy Slovo a Smys

 • Mlynek na kavu globus.
 • Jak se kreslí parabola.
 • Auna av2 cd508 test.
 • Nejlepší šnorchlování v chorvatsku.
 • Lego 60205.
 • Pásky v jiu jitsu.
 • Vtipné dárky do tomboly.
 • Čistička vzduchu alza.
 • Sekundární prevence rizikového chování.
 • Vývoj porodnosti.
 • Horská elektrokola apache.
 • Hip hop subculture.
 • Pronájem bytu loučovice.
 • Krbové dřevo praha.
 • Fairy tail cz titulky download.
 • Podzimní dekorace na stůl.
 • Nepřiznání podpory v nezaměstnanosti.
 • Kobe meme.
 • Farma brno.
 • Tekute vosky na bezky.
 • Mazda 5 2012 test.
 • Uzliny na štítné žláze.
 • Natur hair.
 • Icon ico.
 • Mexické menu.
 • Jojobový olej notino.
 • Xenical 120mg diskuze.
 • Vtipy o bankách.
 • Reinhard heydrich hrob.
 • Spánková paralýza astrální cestování.
 • Jména českých svatých.
 • Pampers premium care pants 3.
 • Boudoir ostrava.
 • Kobylka na elektrickou kytaru.
 • Balos.
 • Valecne tetovani.
 • Malík kontejnery.
 • Vtipy o bankách.
 • Lobární holoprosencefalie.
 • Hypospadie operace.
 • Jethro tull kongresové centrum praha 24. března.